In de periode van 24 november t/m 1 januari zullen er GEEN bestellingen worden verzonden.

Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden van bretagne aan Tafel   Algemene voorwaarden bewaren of printen

Artikel 1
1.1 ‘Bretagne aan Tafel’ is een onderdeel van Write-Away, statutair gevestigd te Delft, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27264707, met BTW identificatie-nr. NL0686.08.858.B.01.
Bretagne aan Tafel is bereikbaar via het contactformulier op deze site, en per telefoon op 06-21210036.

1.2 Onder ‘Bretagne aan Tafel’ wordt verstaan een website met als url. ‘bretagne-aan-tafel.nl’. Deze is gericht op het onder de publieke aandacht brengen van Bretonse voedingsmiddelen en dranken. In deze website is een webwinkel opgenomen. Waar in deze algemene voorwaarden over ‘website’ wordt gesproken wordt ‘Bretagne aan Tafel’ bedoeld.

1.3 Onder ‘Koper’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan ‘Bretagne aan Tafel’ opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst, resp. leveren van producten.

Artikel 2
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst – alsmede van de uitvoering daarvan – die tot stand gekomen is via de website ‘Bretagne aan Tafel’ waarbij deze optreedt als verkoper jegens een koper. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

2.2 Eventuele door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Wijzigingen in de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de verkoper en de koper zijn overeengekomen.

2.4 ‘Bretagne aan Tafel behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te Wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3
3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven via de website dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. ‘Bretagne aan Tafel’ is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

  • de potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan ‘Bretagne aan Tafel’ verzonden. Deze gegevens zijn door ‘Bretagne aan Tafel’ ontvangen.
  • of ‘Bretagne aan Tafel’ heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door ‘Bretagne aan Tafel’ herroepen worden in geval de koper niet aan de door ‘Bretagne aan Tafel’ gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

3.4 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De koper is de prijs verschuldigd die ‘Bretagne aan Tafel’ in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Een van de voorwaarden zoals genoemd in 3.3 is dat de koopprijs vooraf verschuldigd is. Zolang niet is betaald zal ‘Bretagne aan Tafel’ geen producten leveren of diensten verrichten. Betalingen kunnen worden gedaan via IDEAL, Bancontact/MrCash, Paypal of via vooruitbetaling per bank.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege ‘Bretagne aan Tafel’ worden verstrekt via de website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. ‘ Bretagne aan Tafel’ kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.6 Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ‘Bretagne aan Tafel’ worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.7 Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s zullen er bestelkosten in rekening worden gebracht. Deze komen uit uiting in het totaal te betalen bedrag inclusief omzetbelasting.

3.8 Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. De verkoper zal dit voor de levering aan de klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval kunnen er twee situaties ontstaan:

  • door het in het geheel niet kunnen leveren van de goederen zitten er geen producten meer in de levering: op dat moment heeft de koper recht op restitutie van het ge hele bedrag van de overeenkomst inclusief bestelkosten.
  • In het tweede geval kan een gedeelte van het bestelde niet worden geleverd, en heeft de koper recht op restitutie van in de overeenkomst genoemde waarde van de ontbrekende goederen.

3.9 Als een overeenkomst conform artikel 3.3 tot stand gekomen is, kan de koper een order niet meer wijzigen of annuleren als het om verse producten gaat. Het annuleren van een bestelling van houdbare producten is mogelijk indien de bestelling nog niet is verstuurd. I.v.m. het extra werk wordt daarvoor naar rato van de ordergrootte 10 % administratiekosten in rekening gebracht.

3.10 Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin geldende bestelkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 3.8.

3.11 De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

3.12 De door ‘Bretagne aan Tafel’ geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Artikel 4
4.1 Koper is gehouden om de bestelde verse voedingswaren op de in de koopovereenkomst aangegeven dag op te halen bij ‘Bretagne aan Tafel’ tenzij anders is overeengekomen. Op dat moment dient koper de bestelde producten te controleren. Met het aanvaarden van de producten vervalt het recht op reclameren.

4.2 Indien koper niet op de afgesproken dag de bestelde verse producten ophaalt, vervalt de mogelijkheid tot reclameren en vervalt de garantie op versheid. Deze bepaling geldt niet indien met ‘Bretagne aan Tafel’ een ander ophaalmoment is afgesproken. Daarvan ontvangt koper een schriftelijke bevestiging.

4.3 Koper is gehouden aan onmiddellijke inspectie van de bestelde goederen na ontvangst via Post.nl. Reclames binnen 12 uur na ontvangst per email.

4.4 ‘Bretagne aan Tafel’ verplicht zich om de bestelde goederen z.s.m. na ontvangst van de opdrachtverstrekking te verzenden, dan wel – indien de gewenste goederen niet op voorraad zijn – met de koper contact op te nemen.

Artikel 5
5.1 De verkoper is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn de aflevering van de door de koper gekochte zaken op te schorten, indien als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 5.3. vermelde oorzaken (en onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst waren te voorzien) redelijkerwijze de zaken niet of niet tijdig kunnen worden afgeleverd.

5.2 Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie de verkoper zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties waaronder koelinstallaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

5.3 Indien door overmacht als bedoeld in artikel 5.2 de levering niet kan plaatsvinden, zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. De koper heeft dan recht op vergoeding van het door hem betaalde bedrag op basis van de ontbonden overeenkomst.

Artikel 6
6.1 Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen 12 uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken via het contactformulier op deze site of via het telefoonnummer 06-21210036. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Afhandeling wordt bespoedigd door het meezenden van een duidelijke foto van de betrokken producten.

6.2 De koper is verplicht de producten, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 dagen ter beschikking van de verkoper te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden.

6.3 Als de verkoper de klacht gegrond verklaard heeft de koper recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst.

6.4 Overige klachten omtrent de dienstverlening van kunnen via het e-mailadres of de telefoon worden gemeld aan ‘Bretagne aan Tafel’. Conform artikel 7 kunnen klachten nooit leiden tot een schadevergoeding.

6.5 Retourzendingen door de koper zijn slechts toegestaan indien de verkoper daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend. Alleen houdbare producten kunnen binnen 5 dagen na aflevering worden geretourneerd, mits de geleverde artikelen in een ongeopende verpakking en onbeschadigd zijn. De portokosten van de terugzending zijn in alle gevallen voor rekening van koper. Verse producten kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 7
7.1 ‘Bretagne aan Tafel’ is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

7.2 De koper vrijwaart ‘Bretagne aan Tafel’ voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

7.3 Indien de verkoper door de koper aansprakelijk wordt gehouden wegens een gebrekkige levering, zal de door de verkoper te betalen schadevergoeding het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken nimmer overstijgen.

7.4 De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de koper zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben, tenzij de koper aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper dan wel dat hij bewijst dat de verkoper met het gebrek bekend is geweest en de koper de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

Artikel 8
‘Bretagne aan Tafel’ betracht uiterste zorgvuldigheid met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens die voor geen ander doel zullen worden gebruikt dan omschreven in haar privacybeleid. Haar privacybeleid staat op de website omschreven.

Artikel 9
9.1 Op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9.2 De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10
Kortingsbeleid

Op incidentele basis kan Bretagne aan Tafel acties voeren en daarbij kortingen verlenen op specifieke producten. Structurele kortingen worden niet verleend.
Bedrijfsmatige verzoeken om korting worden slechts in overweging genomen op basis van de volgende voorwaarden:

  • bezit van KvK-nummer (aanvrager)
  • minimale bestelling per keer ter waarde van minstens 2.500 euro
  • vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag van de order
  • de van transactie wordt altijd een factuur incl. BTW opgemaakt

Artikel 11
Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.